TRỰC TIẾP


- 00:00 – 01:00 : Thánh ca 2 
- 01:00 – 02:00 : Thánh ca 3 
- 02:00 – 03:00 : Giờ Lòng Chúa thương xót + Kinh Mân côi 
- 03:00 – 04:00 : Suy niệm Lời Chúa 
- 04:00 – 05:00 : Đạo lý thiên niên kỷ mới 
- 05:00 – 06:00 : Kinh truyền tin + Câu chuyện gia đình
- 06:00 – 06:30 : Kinh Mân côi 
- 06:30 – 07:00 : Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
- 07:00 – 07:30 : Lẽ sống 
- 07:30 – 08:30 : Nói với giới trẻ 
- 08:30 – 09:30 : Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
- 09:30 – 10:00 : Lời Chúa Chúa nhật 
- 10:00 – 10:30 : Tin tức + Thời sự
- 10:30 – 11:00 : Chuyện tử tế 
- 11:00 – 12:00 : Phút cầu nguyện 
- 12:00 – 13:00 : Kinh truyền tin + Câu chuyện gia đình 
- 13:00 – 14:00 : Thánh ca
- 14:00 – 15:00 : Suy niệm Lời Chúa
- 15:00 – 16:00 : Giờ Lòng Chúa thương xót + Kinh Mân côi 
- 16:00 – 17:00 : Phút cầu nguyện 
- 17:00 – 17:30 : Học hỏi Kinh thánh 
- 17:30 – 18:30 : Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
- 18:30 – 19:30 : Đạo lý thiên niên kỷ mới 
- 19:30 – 20:00 : Chuyện tử tế 
- 20:00 – 20:30 : Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn 
- 20:30 – 21:00 : Lẽ sống 
- 21:00 – 22:00 : Nói với trẻ 
- 22:00 – 23:00 : Phút cầu nguyện 
- 23:00 – 23:30 : Lời Chúa Chúa nhật 
- 23:30 – 00:00 : Học hỏi Kinh thánh